Download - Service

CHUYEN DOI DON VI SINH HOA

CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ

CN.Thái Phước Hùng

- Triglyceride

 

Triglyceride = 875

 Chuyển đổi đơn vị :

 -               g/L       x  1,143   =  mmol/L

 -               mmol/L x  0,875   =         g/L

 

- Cholesterol

 

Cholesterol = 387

 Chuyển đổi đơn vị :

 -               g/L       x  2,59        =  mmol/L

 -               mmol/L x  0,387   =         g/L

 

- Glucose

 

Glucose = 180

 Chuyển đổi đơn vị :

 -               g/L       x  5,56   =  mmol/L

 -               mmol/L x  0,18   =           g/L

 

- Creatinine

 

 Creatinine = 113

 Chuyển đổi đơn vị :

 -   mg/dL  x         88,4           =       µmol/L

 -   µmol/L    x      0,0113  =        mg/dL

 

- Calci ( Ca )

 

Calci ( Ca )  = 40

 Chuyển đổi đơn vị :

 -      mg/L            x  0,025   =  mmol/L

 - mmol/L             x       40   =      mg/L

 

Cảm ơn bạn đã phản hồi. Chúng tôi sẽ kiểm duyệt trước khi đăng. Mời bạn tiếp tục truy cập website.